Segíthetünk?


Munka

Mit értünk munkaviszonyon?

A munkaviszonynak nincs törvényi meghatározása, ezért mind a köznyelv, mind a jogelmélet, mind pedig a joggyakorlat többféle értelemben is használja ezt a fogalmat.

Munkaviszonynak általában a munkáltató széleskörű utasításadási jogkörével járó, a munkavállaló munkaerejének bérfizetés ellenében a munkáltató rendelkezésére bocsátásával történő munkavégzéseket tekintjük. A munkaviszony legjellemzőbb ismérvei tehát az alá- fölérendeltség, a munkaszervezeti függőség és a munkavállaló önállótlan, a munkáltató érdekében végzett munkája a munkáltató eszközeinek, nyersanyagainak használatával, a munkáltató által meghatározott helyen és időben. 

A munkavállaló a munkaviszonyával kapcsolatban hova fordulhat panasszal?

A munkavállaló vita esetén panasszal élhet az OMMF (Országos  Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség,  1094 Budapest, Páva u. 6, tel: 06-1-216-2901) felügyelőségnél vagy az eredménytelen egyeztetést követő 30 napon belül a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat keresettel.

A minimál bérösszegét ki határozza meg és jelenleg mennyi?

Az Országos Érdekegyeztető Tanács és a Kormány között született közös megállapodás alapján. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege 2009. január 1-étől 71.500, Ft.

Mely esetekben szűnik meg a munkaviszony a munkáltató külön intézkedése nélkül?
A munkaviszony megszűnésének legfontosabb esetei:
- a munkavállaló halála
- a határozott idő lejárta
- a munkáltató jogutód nélküli megszűnése.
Mely esetekben szüntethető meg a jogviszony?

A munkaviszony megszüntethető:

- a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével
- rendes felmondással
- rendkívüli felmondással
- azonnali hatállyal a próbaidő alatt.
Felmondás esetén a munkáltató közölheti e szóban a felmondást?

Nem. A munkáltató illetve a munkavállaló a felmondást írásban köteles közölni és indokolni, amelyből a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valódiságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania.

Mi lehet a felmondás indoka?
A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával (ittasság, késés, igazolatlan távollét) – ugyanakkor ezekben az esetekben előzetesen meg kell adni a munkavállalónak  az érdemi védekezés lehetőségét. 
Ki kaphat álláskeresői járadékot?
Az a személy aki álláskereső és az elmúlt 4 év alatt legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezett és rokkantási, baleseti rokkantsági  nyugdíjra nem jogosult, valamint táppénzben nem részesül, és önálló munkakeresése nem vezetett eredményre és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
 
Kit tekintünk pályakezdő álláskeresőnek?
Pályakezdő álláskereső aki,          
- a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – még nem töltötte be,
- a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
- az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette,
- munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.
 
A fenti feltételeknek való megfelelés esetén nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki 
- terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül,
- előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti,              
- sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít.
Milyen okmányok szükségesek az álláskeresői járadék megállapításához, illetve bejelentéséhez?
- személyi igazolvány és lakcímkártya, 
- igazolólap a munkanélküli-járadék megállapításához c. nyomtatvány (eredeti aláírt példánya), 
- munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről, 
- jövedelemadó adatlap a munkaviszony megszűnésekor, 
- igazolvány a társadalombiztosítási szolgáltatásokról, 
- adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről - amennyiben ezt a munkáltató a munkáltatói igazoláson nem jelezte,
- adóazonosító jel, TAJ kártya.
amennyiben az ügyfél magánnyugdíj-pénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat, 

amennyiben az ügyfél átutalási betétszámlára kéri az ellátást, a folyószámla számot tartalmazó pénzintézeti bizonylat.  

Hogyan állapítják meg az álláskeresési járadék összegét?
Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkeresete alapulvételével számítják ki. Az egy napra járó álláskeresési járadék alapja a havi átlagkereset  harmincad része. Az első szakaszban a járadék összege a fentiek szerint megállapított járadékalap 60%-a , a második szakaszban pedig az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér 60%-a.
Mit kell tudni az alkalmi munkavállalói könyvről?
AM könyvet válthat ki a munkanélküli, ellenszolgáltatás nélkül, a lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél (1085 Budapest 08. ker., Baross u. 22-26.), vagy az önkormányzat jegyzőjénél. A munkavállalónak a tárgyévet követő január 15.-ig az AM könyvet a kiállítónak le kell adnia. A kiállító január 31.-ig igazolást ad ki a munkavállalónak, amely többek között tartalmazza a munkaviszony időtartamát, valamint a munkavállaló tájékoztatását arról, hogy az igazolás alapján milyen jogok illetik meg, és milyen kötelezettségek terhelik.
 
Hova fordulhatnak segítségül a pályakezdők?
Ha pályakezdő munkanélküli az ember érdemes a munkaügyi központhoz fordulnia segítségül, ahol is a központ felméri a személyek egyéni adottságait és ehhez igazítja; felveszik az adatokat és tájékoztatást nyújtanak a számukra, közreműködésükkel együttműködési tervet készítenek. Ez a terv tartalmazza a pályakezdő foglalkoztatása megoldásával kapcsolatos teendőket, az ehhez igénybe vehető támogatásokat.
 
Hol található Józsefvárosban a munkaügyi központ?
Budapest VII., VIII., IX. kerületi Munkaügyi Központ Kirendeltség 
cím: 1085 Budapest 08. ker., Baross u. 22-26. 
telefon: (1) 215-9980 
fax: (1) 215-0570 
e-mail: PetoG@lab.hu 
Kinek nyújthat segítséget a START Program és a START-kártya?
A kormány a START Program bevezetésével új és minden eddiginél nagyobb járulékkedvezmény nyújtásával, a korábbinál rugalmasabban, két évre megnövelt ideig támogatja és ösztönzi a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését.
 
A program „kulcsa” a START- kártya, amely két éven át követi a fiatal útját, mutatja a 2 évből még felhasználható időt, továbbá az ellenőrzés alapjául szolgál. A STRART- kártya kiváltására jogosulot minden 25 éven aluli – diplomások esetében 30 éven aluli – fiatal, aki első alkalommal helyezkedik el( ideértve az ösztöndíjas foglalkoztatást is).

Kapcsolat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
06-1-459-2100
hivatal@jozsefvaros.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 13.30-18.00
Kedd: nincs
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
06-1-459-2265

Hétfő: 8.15-13.30*,
13.30-18.00

Kedd: 8.15-16.00*
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00*
Péntek: 8.15-11.30

* csak újszülött és haláleset bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Házasságkötési szándék bejelentéséről szól jegyzőkönyv és születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele előzetes bejelentkezés alapján történik. Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Családtámogatási iroda

1082 Budapest,
Baross u. 66-68.
06-1-459-2277

Hétfő: 8.15-18.00
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00
Péntek: 8.15-11.30

Okmányiroda

1082 Budapest,
Baross u. 59.
06-1-459-2191

Hétfő: 8.15-18.00
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00
Péntek: 8.15-11.30

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.


Józsefváros

hirdetés